การพัฒนาธุรกิจชุมชนคือคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน

ประกอบด้วยกิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรมการซื้อและการบริโภคของชุมชน และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้าง ค่าเช่า และกำไรของชุมชน เนื่องจากเศรษฐกิจชุมชนก็คือพฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อสนองความต้องการชุมชน เพราะความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัด แต่ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นโลกมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องแสวงหาความรู้ต่างๆเพื่อทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนั้นเพียงพ่อต่อความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนในสังคมไทยมีที่มาหลายทาง ส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดแบบสหกรณ์ และแนวคิดเกษตรผสมผสาน

ธุรกิจชุมชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่มีหลากหลายแนวทาง แต่ภายหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่วนธุรกิจอื่นส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลักและอาจจะไม่ให้ความสำคัญต่อผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเท่าที่ควร แต่วิสาหกิจชุมชนเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นการประกอบการบนพื้นฐานการใช้ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างรู้คุณค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน โดยมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหากำไรสูงสุดมุ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในชุมชนและมุ่งต่อการรักษาระบบนิเวศของสังคมโดยรวม

ธุรกิจชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม

ที่ถูกคัดสรรสำหรับการนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังประสบและเตรียมการเพื่อสร้างรากฐานการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมไทย โดยใช้รากเหง้าของวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสังคม จากความเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจชุมชนจะต้องใช้คนเป็นเป้าหมายและดำเนินการพัฒนาแบบองค์รวม หรือการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมืองโดยใช้พลังทางสังคม ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ในรูปแบบของกลุ่มเครือข่ายหรือประชาสังคม กล่าวคือเป็นการผนึกกำลังของทุกฝ่ายประกอบด้วย รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาธุรกิจชุมชน

คือคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม เพราะธุรกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจ การทำงานร่วมกันเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนร่วมตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง สิ่งสำคัญยิ่งของแนวคิดธุรกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการของพระพุทธศาสนาที่เน้นการพึ่งตนเอง เน้นความเป็นชุมชนและเน้นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยที่ยึดมั่นในสัจจะ การทำความดี ความมีเมตตา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการมีความสมานฉันท์

การปรับตัวให้อยู่รอดในธุรกิจ

การปรับตัวให้อยู่รอดในธุรกิจ

1. ดูแนวโน้มธุรกิจที่กระทรวงพาณิชย์ที่ www.moc.go.th
2. ศึกษาเรื่องราวธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศของไทย ที่ http://www.mfa.go.th/business/
3. ทำเว็บของคุณให้ ติดหน้าแรก google ติดหน้าแรกแบบมืออาชีพ
4. เลือกใช้บริษัทโปรโมทเว็บไซต์ ขั้นปลอดภัย ให้ติดหน้าแรก คุ้มค่า  ถูกวิธี ขึ้นเร็ว รับประกันอันดับ
5. โปรโมทเว็บ กับบริษัทโปรโมทเว็บเจ้าใหญ่เท่านั้น
6.ศึกษาวิธีโปรโมทเว็บเองบ้าง  ปรับแต่งเว็บให้ติดหน้าแรก วิธีโปรโมทถูกวิธี

ปัจจัยเรื่องการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เงินเฟ้อ และค่าแรงขั้นต่ำ

ในการปรับเปลี่ยนการทำงานของ SMEs เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มต้นทุนแรงงานนั้น จะปรับเปลี่ยนระบบการทำงานอย่างไรก็ตาม ระบบการทำงานนั้นจะต้องเอื้อให้คนที่มีความสามารถในระดับปานกลางสามารถทำงานได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากไม่ว่าจะในงานใดๆก็ตาม เรามักจะได้คนทำงานส่วนใหญ่ที่มีความสามารถระดับปานกลาง โดยมีคนกลุ่มประมาณ 10-15% ที่มีความสามารถที่โดดเด่นเหนือเกณฑ์เฉลี่ย และอีกประมาณ 10-15% ที่มีความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ดังนั้นระบบการทำงานไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจะต้องเอื้อให้คนในองค์กรอย่างน้อย 70–80% สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายของกิจการหรือสูงกว่าเป้าหมาย

สิ่งที่หนีไม่พ้นเลยก็คือต้นทุนของกิจการในประเทศจะต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน โดยสำหรับค่าแรงนั้นดูเหมือนจะมีผลกระทบกับ SMEs มากกว่าธุรกิจในกลุ่มอื่น เนื่องจากต้นทุนของ SMEs ประมาณ 30 – 50% เป็นต้นทุนแรงงาน ดังนั้นการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำ จะมีผลกระทบโดยตรงกับโครงสร้างต้นทุนของ SMEs ค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อที่จะรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากต้นทุนที่เพิ่มขี้นนี้ กล่าวคือด้วยจำนวนแรงงานเท่าเดิม ผลิตภาพของแรงงาน หรือ Productivity ของแรงงานจะต้องเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เช่น หากต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้น 30% จากการปรับอัตราขั้นต่ำ

แนวคิดในการจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมักจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการคนที่มีความสามารถโดดเด่น หรือ Talent การบริหารจัดการคนที่มีความสามารถในเกณฑ์เฉลี่ยมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากว่า เป็นการยากมากที่องค์กรใดจะมีแต่คนเก่ง หรือหากมีก็จะทำให้ต้นทุนแรงงานนั้นสูงลิ่ว (ซึ่งอาจจะเหมาะกับธุรกิจเฉพาะบางอย่างเท่านั้น) แต่โดยทั่วไปคนกลุ่มใหญ่ของพนักงานจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้นๆ

ดังนั้นระบบการทำงานที่ดี จึงจะต้องเป็นระบบการทำงานที่เอื้อให้คนโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสามารถทำงานบรรลุตามเป้าหมายได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ท่านผู้ประกอบการคงต้องขบคิดแล้วว่าระบบการทำงานอย่างไรจึงจะเหมาะกับกิจการของท่าน ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานนั้นมีได้ตั้งแต่ การหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อช่วยให้ทำงานได้คล่องขึ้น ตลอดจนระบบการให้ผลตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นักลงทุนเกี่ยวกับหุ้นทุกๆคนควรจะต้องมีกัน

ปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนมือใหม่ควรหาให้เจอทั้งสิ้นว่าตัวเองชอบแบบใดและเหมาะกับแบบใดอีกทั้งต้องมีความรู้ถึงข้อควรระวังในการเล่นหุ้นด้วย หลายๆคนคงคิดว่าการเล่นหุ้นนั้นเป็นเรื่องยากหรือบางคนบอกว่าถึงมันจะยากแต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะเรียนรู้หรอก แต่ไม่ว่าคุณจะมีทัศนคติกับการลงทุนแบบไหน คุณจะรู้ว่ามันทั้งไม่ยากแถมยังเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายอีกต่างหาก เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นักลงทุนทุกๆคนควรจะต้องมีกัน เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินความเข้าใจและไม่ยากเกินความพยายาม อันได้แก่

- ปรัชญาการลงทุนของตัวเอง ปรัชญาก็เหมือนกับหลักการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละคนก็มีปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกัน สำหรับการลงทุนแล้วปรัชญาจะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญญาต่างๆทั้งที่คาดคิดและไม่คาดคิด ทำให้คุณไม่โอนอ่อนไปตามกระแสนิยมของตลาดหุ้นซึ่งมีอันตรายเป็นอย่างมาก อย่างเช่น ปรัชญาของวาเรน บัฟเฟต ที่จะซื้อเพื่อเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ และจะไม่ขายเลยจนกว่าบริษัทนั้นๆจะไม่มีศักยภาพมากพอที่จะทำกำไรได้ต่อไปในอนาคต เป็นต้น

- ความรู้ เพราะความรู้เป็นปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เราเพราะเราตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาก็เพื่อจะได้มีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและคนที่เรารัก ซึ่งสำหรับความรู้ในการลงทุนก็ไม่ต่างจากความรู้ในชีวิตประจำวันของเราเลย ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างเช่น ค่า P/E คืออะไร , ตลาดกระทิง คืออะไร , ตลาดหมี คืออะไร , หรือการเก็งกำไร คืออะไร เหล่านี้ล้วนเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมือใหม่จะต้องรู้ทั้งนั้น ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลย

- ต้นแบบที่ดี ถูกต้องแล้วครับตนแบบที่ดี เพราะการมีต้นแบบที่ดีก็เปรียบเหมือนกับการมีหางเสือที่ดีนั่นเอง อย่างเช่นหลายๆคนที่มีฮีโร่ประจำใจเป็นของตัวเอง เมื่อเจอปัญหาใดๆหรือเจออุปสรรคเราก็จะให้ปรัชญาของฮีโร่ของเราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นั่นเอง สำหรับการลงทุนก็เช่นเดียวกันคุณต้องหาให้่เจอว่าคุณจะมีสไตล์การเล่นหุ้นแบบใด เช่น จะเล่นแบบกราฟเทคนิค หรือ จะเล่นแบบเน้นคุณค่า จากนั้นคุณก็ต้องมีต้นแบบที่ดีอย่างเช่น

การลงทุนในหุ้น คือการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งให้สิทธิการเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆ ตามจำนวนหุ้นที่ถือครอง แม้คำว่า “งบการเงิน” และ “การบัญชี” อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกกลัวและไม่อยากทำความเข้าใจกับมัน แต่นี่คือภาษาทางธุรกิจซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องรู้ก่อนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง อย่างไรก็ตามนักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีความรู้อย่างนักบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็สามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินที่สำคัญสามอย่าง คือ งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ที่ช่วยแสดงถึงผลการดำเนินงานและความมั่งคั่งของบริษัทได้

เมื่อนักลงทุนคิดว่าตัวเองได้พบบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (เหนือกว่าบริษัททั่วไป) แล้ว สิ่งต่อมาที่นักลงทุนควรค้นหาก็คือ ราคาตลาดตอนนี้เป็นราคาที่นักลงทุนควรจะเข้าไปซื้อหรือไม่ เช่นเดียวกับการซื้อสินค้าเราคงไม่อยากซื้อสินค้าที่ดี แต่ราคาแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หุ้นก็เช่นเดียวกัน นักลงทุนคงไม่ต้องการซื้อบริษัทในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง การจะค้นพบบริษัทที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าบริษัททั่วไปนั้น นักลงทุนจะต้องทำการบ้านหนักพอสมควรในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ประกอบกับนักลงทุนบางคนอาจมองว่าการลงทุนด้วยตัวเองจะทำให้ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอได้เท่าที่ควร ทางออกที่นักลงทุนเหล่านี้เลือกจึงเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นแทนการลงทุนในหุ้นรายตัว

เปิดร้านกาแฟสดต้นทุนต่ำแบบมืออาชีพ งบประมาณไม่บานปลาย คุณเป็นเจ้าของ 100%

ถ้าจะว่ากันไปแล้วเสน่ห์ของร้านกาแฟมีหลายๆจุดด้วยกัน ซึ่งแล้วแต่คนใดจะมองออก ที่มองเห็นได้ง่ายก็คือ ร้านกาแฟสดใช้เงินลงทุนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจหลายๆอย่าง เป็นธุรกิจที่ได้รับเงินสดทุกวันไม่มีเครดิตเทอมยาวๆ และเป็นธุรกิจที่เจ้าของสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเอง หรือให้ญาติพี่น้องทำก็ได้หรือจะจ้างพนักงานเพียงคนเดียวทำก็ย่อมได้ ถ้าได้ทำเลที่ดีๆยิ่งทำให้ธุรกิจร้านกาแฟสดรุ่งอย่างต่อเนื่อง แต่การจะทำได้เช่นนี้ต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอีกหลายอย่างเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ทำเลดี การบริการดี และอีกหลายอย่าง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเด่นๆของร้านกาแฟสด ถ้าคุณกำลังมองหาลู่ทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจอยู่ ลองมาปรึกษาหรือคุยกับแฟรนไชส์กาแฟสด คุณจะมองเห็นได้ดีในมนต์เสน่ห์ของธุรกิจร้านกาแฟสด ร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำ และคืนทุนมีกำไรได้อย่างรวดเร็ว เป็นธุรกิจยอดฮิตตลอดกาล ในบรรดาธุรกิจทั้งหลาย ธุรกิจที่ทำเงินได้ดีและต่อเนื่องส่วนมากจะต้องลงทุนสูง และมีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันนักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่มีงบประมาณน้อยต่างเริ่มให้ความสนใจหันมาทำธุรกิจที่ทำเงินสดได้ในทุกๆวัน เพราะในบรรดาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่การจัดเก็บเงินกับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลักษณะเครดิตเทอมยาว 1-6 เดือนหรือในบางธุรกิจเครดิตเป็นปีก็มีไม่น้อย ซึ่งจะมีผลให้ผลกำไรที่ได้รับน้อยลงหรืออาจจะขาดทุนไปเลยก็ได้

ดังนั้นจึงเห็นกลุ่มนักลงทุนที่มีงบประมาณมากลงทุนเพิ่มในธุรกิจร้านกาแฟ มีการสร้างสาขาของร้านกาแฟเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจทำเงินให้เจ้าของเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนี้ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นส่วนบุคคลและมีงบประมาณไม่มากก็สามารถเข้ามาทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดได้อย่างลงตัว และสามารถทำเงินให้เจ้าของร้านกาแฟได้เป็นอย่างดี แฟรนไชส์กาแฟสดได้เปิดโอกาสให้คนไทยได้เป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นของตัวเองชนิดมีความเป็นเจ้าของ 100% โดยไม่จัดเก็บค่าแฟรนไชส์และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเปอร์เซ็นจากการขาย ค่าอบรมเทรนนิ่งต่างๆจัดให้ฟรีทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินการเปิดธุรกิจร้านกาแฟสดของผู้ลงทุน นอกจากนี้แฟรนไชส์กาแฟสดของเรายังช่วยลูกค้าวิเคราะห์สถานที่หรือทำเลรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ พูดง่ายๆก็คือทางเราจะแนะนำประเภทที่เหมาะสมกับแต่ละคน ทั้งพื้นที่ทำเล งบประมาณที่ต้องการลงทุน เราจะช่วยพิจารณาในขั้นต้นช่วย เพื่อผู้ลงทุนเองจะได้สบายใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ถึงแม้จะเป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็กๆในวันนี้ แต่ก็สามารถสร้างเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตได้ ซึ่งจุดนี้แล้วแต่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกัน

การสร้างความสำเร็จในธุรกิจ คุณต้องมีจุดดีและจุดเด่นๆที่ไม่เหมือนใคร แต่โดยสรุปแล้วไม่ว่าจะสร้างจุดเด่นในลักษณะใดก็ตาม หัวใจหลักๆของความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านกาแฟสด ความสำคัญอันดับแรกที่สุดซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักๆคือ รสชาดของกาแฟ รสชาดต้องอร่อยจริงๆดื่มทุกครั้งต้องอร่อยทุกครั้ง ลูกค้าทุกคนติดใจในความอร่อยของกาแฟร้านของคุณ ถ้าเมนูอื่นๆก็อร่อยไม่น้อยไปกว่ากาแฟ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มค่าอย่างดีมากๆ ซึ่งจุดนี้คือจุดตายของร้านกาแฟทั่วไปที่ทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ถึงแม้จะลงทุนจำนวนมากมาย แต่ถ้าทำรสชาดของกาแฟให้อร่อยไม่ได้ก็จอดตรงนั้น ทำเลดีซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา คุณลองนึกภาพดูถ้ากาแฟรสอร่อยมากๆ บวกกับทำเลดีเยี่ยม ถือว่าชัยชนะมาเยี่ยมคุณเรียบร้อยแล้ว ในส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเพียงปัจจัยรอง ในบางธุรกิจอย่างเช่น ร้านอาหาร ทำเลที่ตั้งของร้านอาหารไม่เหมาะสมเลย ระยะทางก็ตั้งอยู่ไกล แต่เขามีจุดเด่นและจุดขายของธุรกิจอยู่ที่รสชาดของอาหารเป็นหลัก อาหารอร่อยมาก ซึ่งอาจจะอร่อยเพียงเมนูใดเมนูหนึ่ง หรืออร่อยหลายๆเมนู ผู้คนก็ยิ่งนิยมมาใช้บริการ ซึ่งรสชาดความอร่อยเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้โดยไม่ต้องลงทุนมากมายอะไรเลย สำหรับสมาชิกแฟรนไชส์ร้านกาแฟสดของเราทุกๆร้าน การสร้างฐานลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจำและการดูแลรักษาลูกค้าขาประจำอย่างต่อเนื่อง เท่ากับเป็นการสร้างทรัพยากรที่มีค่าและกระเป๋าเงินของท่าน ทุกๆร้านต้องหมั่นสร้างฐานลูกค้าประจำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จงเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นลูกค้าขาประจำ ด้วยการชูจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ จุดดึงดูดใจลูกค้า